Showing posts from February 16, 2020

पिकांचे उत्पादन वाढण्यासाठी आवश्यक घटक

🌽🌽🌽 कृषी संजीवनी 🌽🌽 मातीची उत्पादन क्षमता वाढण्यासाठी व पिकांचे उत्पादन वाढण्यासाठी आवश्यक घटक कोणते 👉 आधी पाहुयात आपण आज पिकास काय देत अहोत ....... 1. 10.26.26 -  NPK 2. DAP          -  NP      3. 12 :32:16  - NPK 4. 0: 52: 34    - PK 5. युरि…

Rudra
Load More
That is All