पिकांचे उत्पादन वाढण्यासाठी आवश्यक घटक
🌽🌽🌽 कृषी संजीवनी 🌽🌽मातीची उत्पादन क्षमता वाढण्यासाठी व पिकांचे उत्पादन वाढण्यासाठी आवश्यक घटक कोणते👉 आधी पाहुयात आपण आज पिकास काय देत अहोत.......

1. 10.26.26 -  NPK

2. DAP          -  NP     

3. 12 :32:16  - NPK

4. 0: 52: 34    - PK

5. युरिया           - N👉👆 याचा अर्थ आपण पिकाला फक्त 3 मुख्य अन्न द्रव्यच देत अहोत.*मात्र पिकाला एकूण 16 अन्न घटक लागतात1. हवेतून 3 मिळतात - C.H.O

2. मुख्य अन्न घटक 3 - N.P.K

3. दुय्यम अन्न घटक 3 - Ca. Mg. S.

4. सुक्ष्म अन्न घटक 7 -  fe. Zn. B. Cl. Cu. Mo. Mn👆👆उत्पन्न कमी होण्याचे मुख्य कारण. पिकाला आवश्यक घटक न देणे.*मातीच्या सुपिकतेसाठी आवश्यक घटक1. जिवाणु

2. गांडूळ

3. अन्न घटक 16

4. पाणी

5. हवा

6. सेंद्रिय कर्ब (ह्यूमस)

7. जमिनीचा सामू( Ph)

8.C:N ratioपरंतू आज आपण मातीत काय देत अहोत? फक्त 3 मुख्य अन्न घटक.  ते पण रासायनिक खतांच्या माध्यमातून. याचा दुषपरिणाम म्हणजे जमिनीतिल जीवाणु , गांडूळ संपले. जीवाणु संपल्यामुळे जमिनित हवा जात नाही, पाणी मूरत नाही, त्यामुळे जमिनीतिल सेंद्रिय कर्ब कमी झाला. याचा परिणाम मातीची सुपिकता कमी झाली व उत्पन्न घटले.*जर मातीची सुपिकता व उत्पन्न वाढवायचे असेल तर, सेंद्रिय औषधे वापरावे लागतील. सेंद्रिय खते व औषधे, मनुष्य, पीक किंवा मातीला हानिकारक नाहीत.

*या मध्ये असणारे सर्व घटक आहेत जे तुमची जमीन / माती सुपीक करण्याला मदत करतील व तुमचे पीक जोमाने वाढेल


Post a Comment

Previous Post Next Post